1. <rp id="xzcxz"></rp>
   <progress id="xzcxz"><tbody id="xzcxz"></tbody></progress>

       <progress id="xzcxz"><xmp id="xzcxz">

       VMware CEO'sundan COVID-19 Mesaj?

       "Ola?anüstü zamanlardan ge?ti?imiz bugünlerde, birbirimize yard?m etmeye ve bu talihsiz durumdan etkilenip yeni düzene ayak uydurmaya ?al??an mü?terilerimize destek olmaya odaklanmal?y?z." -Pat Gelsinger ?cra Kurulu Ba?kan?, VMware

       CEO'nun Mesaj?n? Okuyun 
       BT ?nceli?iniz Ne?

       Haberler ve ?ne ??kanlar

       VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

       Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

       Yeni ?zellikleri ??renin 

       vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

       vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

       Hemen ?zleyin 

       Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

       Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

       Modern Uygulamalar Burada 

       vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

       Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

       vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

       VMware Cloud'u Deneyimleyin

       Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

       VMware Cloud'u Ke?fedin 
       BT ?nceli?iniz Ne?
       Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

       VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

       vSphere'i Deneyin

       Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

       Uygulamal? Laboratuvar 

       NSX Data Center'? Deneyin

       SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

       Uygulamal? Laboratuvar 

       Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

       vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

       Daha Fazla Bilgi 

       Workspace ONE'? Deneyin

       Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

       Uygulamal? Laboratuvar 

       ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

       ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

       Makaleyi Okuyun
       亚洲自偷自偷在线制服